Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Aarhus,


 Vương Quốc Đan-Mạch
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An,


Xin cầu cho chúng con.<Unknown>
<Unknown> (<Unknown>)
-5:57